Všeobecné obchodné podmienky:

1. Terminológia:

Zákazník je fyzická alebo právnická osoba nad 18 rokov, ktorej spoločnosť na základe objednávky (písomnej alebo ústnej) sprostredkuje nákup a dodanie tovaru. Miesto dodania je adresa určená zákazníkom, kde dopravca objednaný tovar dodá. Príjemca je poverená osoba k prevzatiu objednávky. Spoločnosť je právnická osoba poskytujúca služby v oblasti sprostredkovateľskej činnosti na základe podnikateľskej živnosti.

2. Základné ustanovenia:

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na služby poskytované spoločnosťou. Tieto obchodné podmienky môžu byť upravené len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi spoločnosťou a zákazníkom. Obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, keď vstúpi do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Zákazník je vo zmluvnom vzťahu len so spoločnosťou v žiadnom prípade s akoukoľvek inou treťou osobou.

3. Dodaný tovar:

Dodávaným tovarom je tovar objednaný zákazníkom, ktoré má spoločnosť povinnosť nakúpiť a dodať na adresu zadanú zákazníkom. Ak zákazník objedná druh tovaru, ktorý nie je v sortimente obchodu určeného zákazníkom a nie je určená presná špecifikácia tovaru, môže spoločnosť danú položku vynechať, alebo ju nahradiť podobným druhom tovaru v približne rovnakej cene.

4. Cena tovaru a služieb:

Cena tovaru sa riadi cenou na daňovom doklade a cena služieb sa riadi cenníkom, ktorý je súčasťou webovej prezentácie. Ceny po uzavretí zmluvy sú nemenné a záväzné pre obidve strany. Cena pozostáva z dvoch položiek. Prvou položkou je cena tovaru- túto suma zákazník prepláca nákupnému reťazcu v ktorom bol nákup obstaraný. Druhou položkou je cena služby účtovaná spoločnosťou podľa platného cenníka uvedeného na www.nakupykdveram.sk , ktorá je zároveň i jediným ziskom spoločnosti .

5. Objednanie tovaru a služieb:

Objednávku je možné podať: e-mailom: nakupy@nakupykdveram.sk, telefonicky, písomne, alebo osobne. Objednávka musí obsahovať: presnú špecifikáciu tovaru (druh, množstvo), termín dodania (dátum a čas), miesto dodania (meno, adresu, telefón príjemcu), identifikačné údaje zákazníka (meno, adresu, telefón). Spoločnosť si vyhradzuje právo overiť si pravosť objednávky telefonicky. Objednávka je pre obe strany záväzná a považuje sa za dokončenú uhradením ceny za tovar a služby, prípadne pomerné časti, ktoré môže stanoviť spoločnosť. Ak objednávka neobsahuje všetky vyššie uvedené údaje a bola zaplatená, rozhoduje spoločnosť o jej platnosti. Zmluva je splnená dodaním tovaru zákazníkovi. Tovar môže vykazovať odchýlky voči objednávke a to z dôvodu sezónnosti niektorého tovaru. Spoločnosť môže takýto tovar nahradiť iným, v približne rovnakej hodnote. Táto výnimka sa nedotýka kvality tovaru. Tá je vždy najvyššia možná.

6. Platobné podmienky:

Platbu je možné realizovať:
a) v hotovosti pri prevzatí dodávky tovaru,
b) pri objednávke, ktorej hodnota na základe predpokladu presiahne 150,- Eur,
zákazník uskutoční zálohovú platbu dopredu bankovým prevodom na BÚ vedený OTP BANKA: 13392760/5200, ak nebude dohodnuté inak. V tomto prípade dôjde k finančnému vyrovnaniu po doručení tovaru k zákazníkovi. Prípadný preplatok spoločnosť vráti zákazníkovi v hotovosti pri predaní tovaru. Prípadný nedoplatok doplatí zákazník spoločnosti v hotovosti pri predaní tovaru.

7. Splatnosť objednávky

a) Ak pri platbe dopredu nebude tovar doručený maximálne do 24 hodín po danom termíne doručenia, má zákazník právo na vrátenie celej čiastky zaslanej na účet spoločnosti,
b) Pokiaľ zákazník neuhradí tovar v hotovosti pri dodaní (a to i v prípade jeho neprítomnosti v mieste dodania), môže spoločnosť odstúpiť od objednávky.
V tomto prípade zákazník uhradí zmluvnú pokutu vo výške 30,- Euro. Pokutu a tovar musí zákazník uhradiť do 5 pracovných dní podľa dohody so spoločnosťou a to buď v hotovosti alebo na jeho účet. V tomto prípade musí spoločnosť maximálne do 24 hodín po obdržaní platby (alebo po obdržaní potvrdenia o prevedení transakcie) doručiť tovar znovu na danú adresu doručenia a to i v prípade, že tovar už bude napr. po dátume expirácie a pod. Vlastnícke práva na tovar prechádzajú na zákazníka dňom uhradenia čiastky za objednaný tovar a služby. Objednávka sa považuje za uhradenú dňom pripísania hodnoty objednávky na účet spoločnosti, alebo v hotovosti.

8. Dodacie podmienky:

Termín dodania sa riadi objednávkou zákazníka. Služba zahŕňa len dodávku k domovým dverám resp. sídla firmy. V prípade neočakávaných udalostí (dopravná zápcha, technické príčiny ), a zásahov vyššej moci si Spoločnosť vyhradzuje právo dodania objednávky s omeškaním adekvátnym k vzniknutej udalosti. Spoločnosť pri akejkoľvek takejto udalosti bude informovať zákazníka neodkladne. Spoločnosť nie je zodpovedná za zdržanie pri predaní tovaru zákazníkovi z dôvodu chybnej objednávky, či jeho neprítomnosti na adrese uvedenej v objednávke. V prípade neprítomnosti zákazníka môže dopravca zanechať tovar u náhradného príjemcu (v prípade doručenia do firmy u kolegov, v prípade doručenia na privátnu adresu u suseda). Pokiaľ tak neurobí, zanechá tovar na náhradnom mieste, ktoré zvolí podľa svojho uváženia a bude zákazníka informovať o umiestení tovaru. Ak nedôjde k prevzatiu zásielky zákazníkom resp. príjemcom, považuje sa zásielka za doručenú a platí ods. 7. Splatnosť objednávky, bod b) tejto zmluvy.

9. Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré uvedie zákazník v objednávke slúžia len k správnemu uskutočneniu a plneniu objednávky. Osobné údaje sú uchovávané v súlade so zákonom Slovenskej republiky a nebudú poskytnuté tretej osobe, ani použité pre komerčné ponuky nesúvisiace s internetovým portálom www.nakupykdveram.sk (resp. www.nakupykudveram.sk) bez súhlasu nositeľa týchto údajov. Požiadavka zákazníka na nezasielanie týchto informácií bude rešpektovaná.

10. Reklamácia

Reklamáciu tovaru si zákazník bude uplatňovať sám na základe daňového dokladu, ktorý obdrží s tovarom a na základe zodpovednosti spoločnosti za vady tovaru, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. Reklamácia za sprostredkovanie sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. Zákazník je povinný si prezrieť tovar bezprostredne pri jeho doručení. Ak zistí nezrovnalosti v počte alebo závady v kvalite dodaného tovaru je povinný na túto skutočnosť upozorniť spoločnosť, ktorá vybaví reklamáciu. V prípade oprávnenej reklamácie na službu dodanie tovaru do domu (nedodržanie termínu dodania, dodanie porušeného tovaru), má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny služby.

11.Záverečné ustanovenia

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku bez udania dôvodu a to aj v prípade, že už objednávka bola zaplatená. Odmietnuť objednávku môže najneskôr do 24 hodín pred dodaním tovaru. Výnimkou sú objednávky zaslané do 24 hodín pred doručením tovaru, tie môže spoločnosť odmietnuť bez časového obmedzenia. Odmietnutie objednávky urobí spoločnosť písomne prostredníctvom e-mailu zákazníka uvedeného v objednávke. Zákazník môže objednávku stornovať do 24 hodín pred jej doručením a to e-mailom na adresu spoločnosti. V prípade stornovania objednávky zo strany zákazníka menej ako 24 hodín a jej zaplatení, spoločnosť vráti peniaze zákazníkovi. Za túto transakciu si spoločnosť účtuje 2,- Euro ako manipulačný poplatok. V ostatných prípadoch vráti spoločnosť finančnú čiastku v plnej výške. Zákazník uskutočnením objednávky súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

12. Povinnosti spoločnosti

Spoločnosť sa zaväzuje v prípade, že príjme objednávku zákazníka - písomne, elektronicky alebo telefonicky (po prevzatí tejto objednávky) uskutočniť nákup v mieste podľa priania zákazníka a doručí ju miesto, ktoré uviedol zákazník v objednávke. Zaväzuje sa, že objednaný tovar nakúpi a doručí na uvedenú adresu podľa dohody zo zákazníkom. Ďalej sa zaväzuje chrániť záujmy zákazníka, pokiaľ ide o ochranu prepravovaného tovaru proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť pri preprave. Poskytnúť zákazníkovi doklad o nákupe a doručení tovaru z ktorého je možné určiť, kto a kedy objednávku prevzal, kto bol zákazníkom a kto príjemcom zásielky. Právny vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou, ak nie je medzi nimi podpísaná písomná zmluva, vzniká v okamihu, keď spoločnosť príjme objednávku od zákazníka. Týmto okamihom vzniká povinnosť spoločnosti zaistiť sprostredkovanie a dodanie tovaru a povinnosť zákazníka zaplatiť za nákup a doručenie objednaného tovaru cenu podľa týchto obchodných podmienok a platného cenníka. Zákazník podaním objednávky dáva spoločnosti súhlas k monitorovaniu telefonických objednávok. V prípade sporu o objednávke alebo jej obsahu, má spoločnosť právo takýto záznam použiť. Spoločnosť môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu.

13. Povinnosti zákazníka

Zákazník sa zaväzuje v prípade, že chce využiť služby spoločnosti spraviť objednávku stanoveným spôsobom, teda telefonicky, písomne alebo elektronickou komunikáciou - emailom. Objednávka musí obsahovať celú adresu miesta určenia, vrátane čísla evidenčného či popisného, v objednávke je zákazník povinný uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefón na ktorom je kedykoľvek zastihnuteľný pre potrebu konzultovania resp. dodania tovaru. Zákazník je zodpovedný za prípravu objednávky tak, aby spoločnosť mohla objednávku sprostredkovať resp. dodať v mieste určenom zákazníkom bez zbytočného odkladu. Pokiaľ nebude objednávka sprostredkovaná resp. dodaná v dohodnutej dobe na dohodnutom mieste a dôjde tým k časovej strate dlhšej ako 15 min., a bude spôsobené zo strany zákazníka je zákazník povinný zaplatiť náhradu za stratu času podľa platného cenníka. Zákazník je povinný oboznámiť sa s aktuálnym cenníkom firmy (webová stránka, telefonicky) a je povinný za využité služby v zmysle tu uvedených obchodných podmienok zaplatiť cenu podľa stanoveného cenníka, pokiaľ nie je písomne stanovená inak. Cena nákupu a služby sa platí v hotovosti na mieste dodania resp. prevzatia pokiaľ nie je ustanovené inak.

14. Doba pre dodanie tovaru

Doba pre dodanie tovaru zákazníkovi sa riadi dopravnou lehotou spoločnosti, ktorá je uvedená v jej ponuke. V prípade rozporu platí, že záväzný je čas prijatia objednávky.

15. Rozhodné právo a súdne spory

Právne vzťahy medzi spoločnosťou a zákazníkom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej Republiky.